Yusuf Çakıcı Köse Yazilari

Uzay Peygamberim Muhammed Mustafa (S.A.V.)

Rahman olan, Rahim olan, Melik olan, Kuddus olan Selam olan, Mümin olan, Müheymin olan, Aziz olan, Cebbar olan Yüce Allah’ın isimleriyle başlayalım…

Bizleri yoktan var eden şekil veren rızık veren birimizi birimizden takva yoluyla üstün kılan Yüce Rabbimizin kudreti o kadar büyüktür ki bir gece yarısı uzay Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin mucizevî bir vuku ile gerçekleşen lügatte yükseğe çıkmak, yücelmek manalarına gelen Mirac Kandili dünya müslümanları tarafından ve özellikle ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

Yüce Allah (c.c.) Hz.Peygamber (s.a.v.)’in amcasını ve hanımını kaybetmesi, taiften mahzun dönmesine son derece üzülmüş ve mahzun olduğunu görünce bu üzüntü ve sıkıntıyı hafifletmek maksadıyla Efendimiz (s.a.v.)’e bir lütfü ve ihsanı olan Mirac hadisesi ki; Mekke' den, Kudüs'e, oradan göklere, oradan da hiçbir insan ve hiçbir meleğin geçemeyeceği ve erişe-meyeceği üstün bir makamı Mahmuda çıkarılarak böylelikle hem Peygamberemiz (s.a.v.)’i sevindirmiş ve hem de en büyük mucizelerinden olan İsra ve Mirac hadisesi gerçekleşmiştir. İhtilaflı olan rivayetlerin hicretten bir, bir buçuk veya üç yıl önce Recep ayının 27. Cuma gecesi vukuu bulan Mirac olayı Cebrail (a.s.) ve bir kısım meleklerle birlikte gelerek Peygamberimizin göğsünü açmış, içini zemzem ile yıkayarak hikmet ve nuru doldurarak (İslam tarihinde şerh-i sadır ve göğüs açma denilen hadise de denilmektedir) daha sonra ‘ Burak ’ ki; Fuzuli’nin dediği gibi “ Hoşa ki binüp Burak’a hoş hal, Buldun derecat-ı izz-ü ikbal. Bastın ayağın bu çartak’a

Çıktın derecat-ı nüh revak’a”(Hatemü’l Enbiya Hz.Muhammet ve Hayatı s.150-154) adı verilen bir binek ile Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alıp, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüşe İsra, göklere çıkarılmasına da Mirac denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şöyle ifade edilir: “ Yüceliğinde sınır olmayan O Allah ki kulunu geceleyin, kendisine bazı alametlerimizi göster-mek için Mekke’deki Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götürdü. Çünkü gerçekten bir şeyi işiten her şeyi gören O’dur.” İsra17/1 Bir Allah (c.c.) dostu Şöyle buyurmaktadır. “Serâpâ nûr olur gönlüm anarken ben o miracı, Beyan etmek değil, hatta tasavvurlar kimin harcı” buyurarak isra ve miraç hakkında ileri geri konuşulmamaları tavsiye edilmektedir.Mevlidi Şerifin yazarı merhum Süleyman Çelebi Hz.leri Söyleşirken Cebrâil ile kelâm, Geldi Refref önüne verdi selâm, Aldı ol şâh-ı cihân-ı ol zaman, Sidreden gitti ve götürdü heman. Miraç ehemmiyetini dile getirmektedir.

Mirac hadisesinde bizler için birçok önemli müjdeler getirmiş olup kendisine üç atiye verilmiştir. Onlardan biri “ Namaz ”dır. Onun içindir ki, Hz.Peygamber (s.a.v.) Efendimiz “ Namaz müminin miracıdır.” (Hatemü’l Enbiya Hz.Muhammet ve Hayatı s.163) Buyurarak o gerçeği gözler önüne sererken nasıl ki, Peygamberi (s.a.v.)’miz, Miraçta Allah (c.c.) ile buluştu ise; mümin de hakiki kıldığı namazla Rabbimizin huzuruna çıkarak Rabbisinden yardım isteme fırsatını bulur. Öyle ise, varmısınız dostlar Rabbimizle buluşmaya bu mirac münasebetiyle bir daha terk etmemek üzere günde beş kez miraca çıkmaya…İkincisi Bakara Suresinin son iki ayeti olan “Âmenerrasûlü ” nun Bir hadisi şerifte de: “ Bu ayetlerin, geceleyin yatmadan önce okunması kişiye yeter ” (Buhari) ayeti kerimenin nazil olması…Dolayısıyla o ehemmiyete nail olabilmek için ülkemizde yatsı namazından sonra bülbül sesli hafızlarımız imamlarımız ve müezzinlerimiz veya halkımız tarafından okunmaktadır. Üçüncü atiye ise; Hz. Peygamber (s.a.v.)’e tabi olanlardan, Allah (c.c.)’a şirk koşanların dışındakilerin affedileceği vaad edilmiş-tir. Nitekim Yüce Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurmaktadır. “ Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise, dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. ”  Nisâ, 4/48 Yüce Allah (c.c.) İsra ve mirac ile Hz. Peygamber (s.a.v.) şahsında bütün insanlığa ahlâk ve fazilet prensiplerini bildirerek, insanlığın mutluluğu ve huzuru için son derece önemlidir. Cenab-ı Allah (c.c.) İsra surenin 23. ayetinde “ Rabbin kesin olarak şunları emretti; “O’ndan başkasına ibadet etmeyin, anne-babaya iyilik edin; birisi yahut ikiside yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara ‘Üf’ deme ve onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle” hakikatleri bize hatırlatmıştır. Yalnız Allah'a ibadet etmeli, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamalı, anne-babaya itaat etmeli, hısım akrabaya, fakir ve yoksullara, yolculara, gurbette kalmış kimse-lere yardım etmeli, israf ve cimrilikten sakınarak, kazancı yerinde harcamalı, çocukları öldür-memeli ve onlara gereken değer verilmeli, toplumu ve aileyi temelinden sarsan zinaya ve ona teşvik eden sebeplere yaklaşmamalı, insan hayatına saygı gösterilmeli, yetimlere iyi davrana-rak, onların haklarını korumalı, verilen sözde mutlaka durmalı, ölçü-tartıda, her söz ve davra-nışta doğruluğa riayet etmeli, hile yapmamalı, bilinmeyen bir şeyin ardına düşüp körü körüne onun peşinden gitmemeli, yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümemelidir. Bu ayetteki tebligatı 12 düstur halinde özetlersek

  1. Allaha hiçbir şeyi ortak koşmamak,

  2. Ebeveyne hürmet ve itaat,

  3. Hısım akraba ve yoksullara yardım,

  4. İsraf etmemek,

  5. Çocukları öldürmemek,

  6. Zinaya yaklaşmamak,

  7. Haksız yere kimseyi öldürmemek,

  8. Yetimlere iyi muamele etmek,

  9. Verilen sözü yerine getirmek,

10-Ölçü ve tartıya dikkat etmek,

11- Bilmediğiniz şeyin ardına düşmemek,

12- Yeryüzünde kibirli olarak yürümemektir. Bu dünya ve ahiret prensipleri incelenirse; top-lumun bu günkü huzursuzlukları yok olup, iyilik ve güzelliklerin kaynağı ve ahlâkî seviye-nin yükselmesine kadar bizlere sunulmaktadır.Mirac gecesine özel bir ibadet şekli olmamak-la birlikte, kaza veya nafile namaz kılmak, bol bol Kur'an-ı Kerim okumalı, tevbe, istiğfar ederek hem kendimiz nefsimiz, neslimiz, vatanımız-milletimiz için hayırlı dualar etmeli,Hz. Peygamber (s.a.v.)’e çokça salât ü selam getirmeliyiz. Fakir fukaraya, kimsesiz çocuklara, yetimlere yardım ederek onları sevindirirken ahiret hayatımız içinde kendimiz sevinelim. Mübarek Miraç Kandili sizlere ailenize ve tüm islam aleminine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'dan niyaz eder, son terör olaylarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah (c.c.)’dan Rahmet kederli ailelerine başsağlığı dilerken, ülkemizde ve dünyada yaşa-yan bütün müslümanların Miraç kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede Yüce Mevla’ya açılan ellerin ve yapılan duaların, bütün İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insan-lığın hidayetine vesile olmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acı ve göz yaşının, şiddet, terör ve umutsuzluğun yerini kalıcı bir huzur ve barışın almasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Yusuf ÇAKICI – Yalıhüyük /KONYA

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.