YALIHÜYÜK KOOPERATİFİ KAZICI YÜKLEYİCİ MAKİNE ALIMI

 

MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

 

İhale Numarası: 42/01

İhale Konusu: KAZICI YÜKLEYİCİ MAKİNA ALIMI

 

S.S. Yalıhüyük ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında, Konya İli Yalıhüyük İlçesinde gerçekleştirilecek, Kazıcı Yükleyici mal alım ihalesi yapmaktadır.

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyaları https://www.yalihuyuk.com internet adresinden görülebilir. Ayrıca, ihale dosyası Aşağı Mahalle Sahil Yolu Cd. No:20/ Kat:3 Yalıhüyük/ KONYA adresinden de temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih 28/11/2022 saat 12.00’dır.

Gerekli ek bilgi ve açıklamalar https://www.yalihuyuk.com adreslerinden yayınlanacaktır.

Teklifler 28/11/2022 tarihinde saat 13.30’da Aşağı Mahalle Sahil Yolu Cd. No:20/ Kat:3 Yalıhüyük/ KONYA adresinde yapılacak oturumda açıklanacaktır.

S.S. YALIHÜYÜK ve MAHALLELERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

MAL ALIM İDARİ ŞARTNAMESİ

(01 NOLU İHALE)

 

I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

MADDE 1–İhale Sahibi                  : S.S. Yalıhüyük ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

 1. a) Adresi : Aşağı Mahalle Sahil Yolu Cd. No:20/ Kat:3 Yalıhüyük/ KONYA
 2. b) Ticaret Sicil Numarası : Yalıhüyük/10
 3. c) Telefon numarası : 332 – 571 61 81
 4. d) Faks numarası : 332 – 571 61 83
 5. e) Elektronik posta adresi : yalihuyukkooperatif@gmail.com
 6. f) İlgili personelinin adı-soyadı : Nedim ÖZMEN, Abbas ÖZDEMİR, Serhat ŞAHİN

1.1 Yükleniciler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

MADDE 2 –İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1 İhalenin Adı                                : Kazıcı Yükleyici Makine Alımı

2.2 İhale konusu malın;

 1. a) Adı             : Kazıcı- Yükleyici
 2. b) Miktarı ve türü             : 1 adet 74,5 kW (-%5 Olabilir)
 3. c) Teslim edileceği yer : Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 200 ada 70 parsel
 4. d) Diğer bilgiler :Alınacak fiyat teklifleri Tarım ve Orman Bakanlığı Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında makine-ekipman satın alımları yapılırken kullanılacaktır.

 

MADDE 3 –İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

İhaleye, üretici firmalar ve yetkili bayileri teklif verebileceklerdir.

 

3.1 İhaleye ilişkin bilgiler;

 1. a) İhale usulü : Kapalı Teklif Usulü
 2. b) İhalenin yapılacağı/Teklifin verileceği adres : Aşağı Mahalle Sahil Yolu Cd. No:20/ Kat:3 Yalıhüyük/ KONYA
 3. c) Son Teklif Tarihi : 28/11/2022
 4. d) Son Teklif Saati : 12:00
 5. e) İhale Tarihi ve Saati : 28/11/2022 – 13:30
 6. f) İhale Komisyonu Toplantı Yeri             :İhale Komisyonu Aşağı Mahalle Sahil Yolu Cd. No:20/ Kat:3 Yalıhüyük/ KONYA adresinde son teklif verme tarih ve saatinde toplanarak teklifleri değerlendirecektir.

3.2 Yapılacak ihale oturumuna teklif veren istekliler katılabilir.

3.3 İhaleye son itiraz tarihi ihale tarihinden itibaren 15. gün mesai saati bitimine kadardır.

 

MADDE 4 –İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

 

4.1 İhale dokümanı ve konu hakkındaki diğer bilgiler Kooperatifimizden ücretsiz temin edilebilir. Temin edilecek adres:

Aşağı Mahalle Sahil Yolu Cd. No:20/ Kat:3 Yalıhüyük/ KONYA

4.2 İhale dökümanları ayrıca https://www.yalihuyuk.com web adresinden görülebilir.

 

MADDE 5–İHALE DOKÜMANININ KAPSAMI

 

5.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

 1. a) Gazete İlanı Örneği
 2. b) İdari Şartname
 3. c) Teknik Şartname
 4. d) Uygulama Sözleşme Örneği
 5. e) Teklif Mektubu Örneği

5.2 Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, Kooperatifimizin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Kooperatifimiz tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı birer parçasını teşkil eder.

5.3 İstekli yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde inceleyecektir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

MADDE 6–İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

 

6.1 Makine ve ekipman ile yatırım malı alımlarında:

 1. Potansiyel tedarikçilerin tüzel kişiliğini gösterecek, Ticaret ve Sanayi Odasından son 30 gün içinde alınmış faaliyet belgesi,
 2. Ticaret Sicil Gazete fotokopisi,
 3. Teklifi imzalayan kişinin noter onaylı imza sirküleri,
 4. Teklifi veren yüklenici Yetkili Bayi ise yetki belgesi,
 5. Gerçek kişilerin bağlı oldukları Odalardan son 30 gün içinde aldıkları faaliyet belgesi, noter onaylı imza beyannamesi,
 6. Onaylı vergi levhası,
 7. SGK ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
 8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi,
 9. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen Teklif Mektubu,

Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması halinde teklifler, “geçerli teklif” olarak değerlendirilmez.

6.2 Yüklenicilerin sunacağı bu belgelerin fotokopilerine tarafımızdan asıllarını görerek, “aslı gibidir” ibaresi düştükten sonra imzalanacak ve muhafaza edilecektir.

 

 

MADDE 7–İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI

 

7.1 İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı yüklenicilere açıktır.

7.2 Yurtdışından alımlarda alınacak fiyat teklifinin veya proforma faturanın ve alıma ilişkin faturanın yeminli tercüme bürosundan tercüme ettirilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 8 –  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

 

8.1 Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;

 1. a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, organize suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
 2. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
 3. c) Başvuru sahibi Kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, denetçileri veya bağımsız denetçileri, Kooperatifimizde çalışan kişiler ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ve kamu çalışanları.

8.2. İhalenin kesin kabulü için yüklenicinin yukarıdaki kanun ve mevzuata aykırı bir durumunun olmadığını belgelendirmesi gerekir.

 

MADDE 9 –  İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

 

9.1 Aşağıda belirtilen durumlardaki yükleniciler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

a)İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b)İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

ç)İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

 1. d) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

e)Şartnamenin 8 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

f)Şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

 

MADDE 10 –  YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

 

10.1 İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a)Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b)İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c)Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d)Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir yüklenici tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e)Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

 

MADDE 11 –  TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ

 

11.1 Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar yüklenicilere aittir. Kooperatif, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 12 – İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE KOOPERATİFİMİZİN SERBESTLİĞİ

 

12.1 Kooperatifimizin Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi bünyesinde destek almış olması sebebiyle ihale sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmadığı durumda, Kooperatifimizce ihale sürecinde yapılan işlemler iptal edilir ve verilmiş tüm teklifler reddedilmiş sayılır.

Ayrıca S.S. Yalıhüyük ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından İhale Komisyonu gerekli görmesi halinde ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi iptal etme hakkına sahiptir.

12.2 Bu durumda ihalenin iptal edildiği yüklenicilere yazılı olarak bildirilir.

12.3 İhalenin iptal edilmesi nedeniyle yükleniciler Kooperatifimizden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

MADDE 13 – TEKLİF VE SÖZLEŞME TÜRÜ

 

İhaleye, üretici firmalar ve yetkili bayileri teklif verebileceklerdir.

13.1

 • Teklifler kapalı zarf usulü ile alınacaktır.
 • Teklif mektuplarında;

-Teklif sahibine ait bilgiler (İsim/unvan, kimlik/vergi no, iletişim adresi vs)

-Tarih,

-Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair bilgi notu,

-Teklifin geçerlilik süresi,

-Firma Kaşesi ile yetkilinin imzası,

-Teklif fiyatı (rakam ve yazı ile) KDV hariç olarak ve birim fiyat ile toplam fiyat

 • Teklif zarfının Sunulma Şekli;

-Teklif mektubu, ihale dökümanında verilen örneğine uygun olarak hazırlanır ve küçük bir zarf içerisine konulur, ağzı kapatılarak üzerine isteklinin adı soyadı veya ticari ünvanı yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri yetkili/yetkililer tarafından imzalanır veya mühürlenir.

-Şartnamede belirtilmiş olan, ihaleye katılım için geçerli evrakların tamamı üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari ünvanı ile tebligata esas açık adresi yazılı bulunan büyük ikinci bir zarf içerisine konulur, zarfın içerisine teklif mektubu zarfı da konularak zarf kapatılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve/veya mühürlenir.

-İki zarfın birleştirilmesi ile oluşturulmuş teklif zarfı ihale dökümanında belirtilen tarih ve saate kadar teklifin sunulacağı yere imza karşılığı teslim edilir veya son teklif tarih ve saatinde ulaşacak şekilde posta veya kargo ile gönderilebilir. Teklif verme son tarih ve saatinden sonra gelen zarflar alınmaz ve iade edilir. Zamanında teslim edilmiş olan teklif zarfları ise belirtilen adreste ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından açılacaktır.

 • İhale sonucu ihaleyi alan yükleniciyle her bir kalem malın miktarı ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

 

MADDE 14– TEKLİFİN DİLİ

 

14.1 Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

 

MADDE 15 – TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ

 

15.1 Yükleniciler tekliflerini TL (Türk Lirası) olarak vereceklerdir. Döviz cinsinden verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

MADDE 16 – KISMİ TEKLİF VERİLMESİ

 

16.1 Yüklenicilerin işin tamamına teklif vermesi zorunludur.

 

MADDE 17 – TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ

 

17.1 Teklifin sunulma şekli madde 13.1 ‘de belirtilmiştir.

17.2 Teklifler Madde 3’te belirtilen Kooperatifimizin adresine son teklif tarihi ve saatine kadar elden verilebilir ya da posta veya kargo yoluyla gönderilebilir.

17.3 Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 

MADDE 18 – TEKLİF MEKTUBUNUN İÇERİĞİ

 

18.1 Teklif mektubunda aşağıdaki hususların bulunması zorunludur.

 1. a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 2. b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
 3. c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Teklif geçerlilik süresinin belirtilmesi

 1. d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

18.2 Teklif mektubunda istekliler her bir teklif kalemini ayrı ayrı fiyatlandıracaklardır. Teklif edilen her bir kalemin varsa ilgili katalog sayfaları (fotokopileri) teklife eklenecektir. Teklif edilen ürünün var ise ilgili sertifikaları (TSE, ISO, vb.) teklife eklenecektir. İhalede toplam bedel dikkate alınacaktır.

MADDE19– TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

19.1 Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE 20– TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN MASRAFLAR

 

20.1 Malzemenin teslim yerine kadar nakliye ve sigorta masrafları yükleniciye aittir.

20.2 Gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

MADDE 21- TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

21.1 İhale Komisyonunca, alınan teklifler son teklif verme günü ve saatinde açılır, idari ve teknik şartnamelere uygunluğu karşılaştırılır. Değerlendirme sonucunda, idari ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan geçerli teklifler dikkate alınarak tutanağa bağlanır.

21.2 Bu aşamada belgeler düzeltilemez ve eksik belge tamamlanamaz.

MADDE 22- EN UYGUN TEKLİFİN BELİRLENMESİ

 

22.1 Açılan ve tutanağa bağlanan fiyat tekliflerinden yüklenicilerin huzurunda ekonomik olarak en uygun teklif veren yükleniciler sırayla belirlenir ve ihale sonuçlandırılır. Ekonomik olarak en uygun fiyatın seçilmesinde; aynı asgari şartı taşımakla birlikte kalite olarak daha üstün olması, garanti süresinin uzun olması, yaygın bakım servisi hizmetlerinin bulunması vb. özellikler dikkate alınır.

22.2 İhalenin sonuçlandığına ilişkin rapor düzenlenmeden önce Kooperatifimiz, ihalenin üzerinde kaldığı yüklenicinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit edilmesinden sonra ihale sonuç raporu düzenlenerek ilgililere tebliğ edilir.

22.3 Kooperatifimiz, ihale konusu malzemelerin tamamını veya bir kısmını siparişe bağlama veya ihaleyi iptal etme hakkını saklı tutar.

 

MADDE 23 –  SİPARİŞ BİLDİRİMİ VE ALIM SÖZLEŞMESİ 

23.1 Kooperatifimiz ihale sonucunu kazanan yükleniciye yazılı olarak bildirir. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İhale onayı beklenir.  Onay tarihi yükleniciye bildirilir, bildirimden itibaren yüklenici 10 (on) gün içinde alım sözleşmesini imzalayacaktır.

MADDE24 – EN UYGUN İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNE BİLDİRİM

24.1 İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan durumlarda olduğunun tespit edilmesi ya da alım sözleşmesi imzalamaması durumlarında Kooperatifimiz, ihale komisyonunun uygun bulması halinde, ihale tarihinde 10 uncu maddede sayılan durumlarda olmayan en uygun ikinci teklifi veren istekli ile alım sözleşmesi imzalayabilir. Bu durumda en uygun ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 8.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit edilecektir.

24.2 En uygun ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen 10 (on) gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

MADDE 25- ALIM SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINDA BİRLİĞİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

25.1 Teklifin geçerlilik süresi içinde Kooperatifimizin alım sözleşmesi imzalamaması halinde yüklenici iadeli taahhütlü mektup göndermek suretiyle taahhüdünden vazgeçebilir.

 

MADDE 26 – İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI

 

26.1 İhale komisyonunca teklif zarfları açılıp tutanak düzenlendikten sonra ihale dosyası Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın onayına sunulur.        

26.2 Bakanlık onayından sonra Kooperatifimiz tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme imzaya yetkili yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.

V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

MADDE 27 – ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

27.1 Alım sözleşmesi yapılması halinde, sözleşme konusu malzemenin; Kooperatifimizce belirlenen teslim yerine sevkiyatını takiben Teknik Şartnamesinde belirtilen testlerinin yapılarak sonuçlarının uygunluğunun tespitinden itibaren Kooperatifimizce en geç 10 (on) iş günü içerisinde yükleniciye ödeme yapılır.

27.2 Sevk edilen malzemeye ilişkin fatura tanzim olunacak ve nakliyeci irsaliye fişi veya teslim tutanağı faturaya eklenecektir.

27.3 Yukarıdaki söz konusu masraflarda artış olması veya benzeri gider kalemleri oluşması halinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Bu nedenle yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Bu konuda ortaya çıkabilecek havale masrafları yükleniciye aittir.

MADDE 28- MALIN TESLİM SÜRESİ / TARİHİ

28.1 Mal, sözleşmenin yürürlüğe girmesini takip eden 10 (on) iş günü içinde Kooperatifimizce belirtilen adrese teslim edilecektir.

MADDE 29- SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

29.1 Süre uzatımı, doğal afetler, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerde verilebilecektir.

29.2 Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

– Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

– Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

– Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

– Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin

Kooperatifimize yazılı olarak bildirimde bulunması,

– Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

29.3 Kooperatifimizin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği, numune/prototip teslimi veya onayı gibi) yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.

 

MADDE 30- GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR

 

30.1 Sözleşme imzalandıktan sonra taahhüt olunan malların sipariş mektubunda belirtilecek teslim süresi içinde:

– Yüklenicinin siparişten önce veya sonra 8, 9 ve 10 uncu maddeler kapsamında olduğu Kooperatif tarafından anlaşılması,

– Malın süresinde, istenilen vasıflara uygun olarak teslim yerinde tamamen teslim edilmemesi,

– Programa uygun teslim edilmemesi,

– Kararlaştırılan mahalde teslim edilmemesi,

hallerinde veya teslime arz edilip de, istenilen evsaf ve sipariş şartlarına uygun bulunmamasından dolayı tamamen veya kısmen ret edilmesi halinde aşağıdaki cezai şartlar uygulanır. Gecikmeli olarak yapılan teslimlerin tümü için de, teslim sırasında herhangi bir itiraza gerek olmaksızın cezai şart hükümleri aynen uygulanacaktır.

30.2 Yukarıda belirtilen teslim süresi sonunda her gecikme günü için sipariş konusu malzemenin teslim edilmeyen bölümünün tutarı üzerinden % 0,1 (binde bir) oranında gecikme cezası kesilir. Ceza tutarı toplam sipariş tutarının % 10 (yüzde on)’unu aşmayacaktır. Kooperatif, cezalı süre içinde her zaman sözleşmeyi feshedebilir; feshi halinde gecikme cezası ile birlikte bu madde hükümleri uygulanır.

30.3Kooperatifimizce yukarıdaki cezai şartlara başvurulması halinde; yüklenici yapılan sözleşmenin feshine veya protesto çekilmesine veya yargı organlarından hüküm istihsaline gerek kalmaksızın bu meblağları defaten ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 31– TESLİM ALMA, TESLİM ETME, MUAYENE, KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI

 

31.1 Malzemenin teslim yerine kadar olan tüm masraflar ile kabulü yapılmayanların geri alınması ve uygun olanlarının yeniden getirilmesine ait masrafların tamamı yükleniciye aittir.

31.2 Sözleşme konusu malzeme aksi belirtilmedikçe Kooperatifimizce miktar ve özellikleri itibariyle boyut ve göz kontrolü ile gerekli denetimlere tabi tutulacaktır. İhale kabul komisyonunca söz konusu şartlara göre uygun bulunanlar kabul, uygun olmayanlar ret olunacaktır. Ret edilen malzemelerin yerine uygun olan malzemeler teslim süresi içinde teslim edilecektir.

31.3 Sözleşme konusu malın tamamı nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır. Ayrıca teklif isteme mektubunda veya varsa Teknik Şartnamede belirtmek koşulu ile özel ambalaj istenebilecektir.

31.4 Tablo:

Teslim yeri: Aşağı Mahalle Sahil Yolu Cd. No:20 Yalıhüyük/ KONYA

 

Önemli Not: Kazıcı Yükleyici yukarıdaki belirtilen adrese teslim ve denemesi yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

 

31.5 İhale onayı ve ödemeler; ihale kabul komisyonu tarafından kabul kararı verilen yukarıda dökümü belirtilen malzemelerin alımı sonuçlandığında ihale komisyonu tarafından onaylatmak üzere Kooperatif Yönetimine sunulur. Yönetim Kurulu onayından sonra ihale süreci tamamlanmış olup yüklenici firmaya ödeme gerçekleştirilir.

 

MADDE 32 – GARANTİ, BAKIM VE ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

32.1 Garanti süresi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile asgari 2 (iki) yıl olacaktır.

32.2 Yetkili servis arıza durumunda en geç 8 saat içerisinde müdahale edebilmelidir.

32.3Yüklenici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki mallara ait yükümlülüklerini yerine getirir.

32.4Yüklenicinin alım sözleşmesi gereği teslim ettiği mallarda kabulden sonra malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

 

MADDE 33 – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

33.1 Alım sözleşmesinin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflarda yetkili mahkeme sözleşmenin yapıldığı Konya mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

33.2 Alım sözleşmesinin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise alım sözleşmesinde yer alan bu konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

VI- SON HÜKÜMLER

MADDE 34– DİĞER HUSUSLAR

34.1 Yüklenici, bu siparişle ilgili taahhüdünü, bir başkasına devir ve temlik edemez.

34.2 Sözleşmeye aksine bir kayıt konulmadığı takdirde, “Kooperatif Mal Alım İdari Şartnamesi” sözleşmenin esas unsuru olacaktır.

TEKLİF MEKTUBU

S.S. YALIHÜYÜK ve MAHALLELERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

KONYA

 

 

İhale No:                                            : 42-01

 

İhalenin Adı                                      : Kazıcı Yükleyici Makine alımı

 

Teklif Tarihi                                      : ……/……./2022

 

Teklif Geçerlilik Süresi                 :

 

Teklif Sunana Ait Bilgiler

 

Kurum/Kuruluş/İşletme Adı
T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No
Telefon No
Bildirime Esas Faks No
Tebligata Esas Adres

 

 

    No          Malın Tanımı

    (Marka ve Model)

   Adet     Birim Fiyat (TL)    Toplam Tutar (TL)        Toplam Tutar TL

           ( Yazıyla )

           
           
           
           

 

Ara Toplam (TL)  
Nakliye Bedeli  
Montaj Bedeli  
KDV  
Toplam (TL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal alımınız ile ilgili İdari ve Teknik Şartnameler ve dosyada bulunan diğer belgeler tarafımızdan okunmuş ve tüm hükümleri ile kabul edilmiştir.

 

[Teklif sunan firmaya ait İmza-Kaşe]

KAZICI-YÜKLEYİCİ MAKİNA TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 1. MOTOR:
  • Motor su soğutmalı, 4 silindirli, dizel ve turbo şarjlı olacaktır.
  • Motor hacmi en az 3400 cc olacaktır.
  • Motor gücü 74.5 kW (-% 5 olabilir )olacaktır.
  • Yağlama sistemi tam basınçlı tip olacaktır ve sistemde değiştirilebilir elemanlı yağ filtresi bulunacaktır
  • Elektrik sistemi 12 V ve yeterli kapasitede ağır hizmet tipi akülü ve elektrik marş motorlu olacaktır.
  • Yakıt deposu en az 100 L olacaktır.
 2. GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ:
  • Beko loaderin şanzıman sistemi powershift tip olacaktır.
  • Sarsıntısız yürüyüş sistemi (MSS) bulunacaktır.
  • 4 tekerlekten tahrikli (4×4) olacaktır.
  • Şanzıman en az 4 ileri vitesli olacaktır.
  • Maksimum seyahat hızı en az 30 km/h olacaktır.
  • Kazıcı yükleyicinin 4 tekerlekten çekiş sistemi hareket halindeyken operatör kabininden devreye sokulabilecektir.
 3. DİREKSİYON SİSTEMİ:
  • Direksiyon sistemi ön ve arka tekerleklere etkili olacak şekilde kontrol edilebilecektir.
  • Makine yengeç yürüyüş sistemine sahip olacaktır.
 4. HİDROLİK SİSTEM:
  • Beko Loaderin kazıcı ve yükleyici fonksiyonları hidrolik güç aktarmalı olacaktır.
  • Kapalı merkezli, pistonlu pompaya sahip hidrolik sistem olacaktır.
  • Hidrolik sistem debisi en az 160 L/min olacaktır.
  • Hidrolik sistem basıncı en az 200 Bar olacaktır.
 5. LASTİKLER:
  • Ön ve arka lastikler eşit ve jant çapı en az 26 inç ebadında olacaktır.
 6. AKSLAR:
  • Ön aks ekseni arazi koşullarına göre salınabilecek şekilde ana şasiye bağlantılı olacaktır.
  • Akslar ağır hizmet tipi olacaktır.
  • Arka aks diferansiyel kilitli tip olacaktır.
 7. FRENLER:
  • Servis freninden ayrı olarak operatör kabininden elle kumandalı park freni olacaktır.
 8. YÜKLEYİCİ (LOADER):
  • Ön kepçe tırnakları değiştirilebilir tip ve aşınmaya karşı dayanıklı özel çelikten imal edilmiş olacaktır.
  • Ön kepçe bıçak ağızları cıvatalı değiştirilebilir tipte olmalıdır.
  • Kepçe hareketleri operatör kabininden kumanda edilecek, yükleme, boşaltma, kaldırma ve indirme hareketleri hidrolik silindirler vasıtasıyla olacaktır.
  • Otomatik kazıya dönüş ve seviyeleme sistemi bulunacaktır.
  • Kepçe çok maksatlı, alttan açılır tip olacak ve kepçe kapasitesi en az 1 m3 olacaktır.
 9. KANAL KAZICI (BEKO):
  • Arka kazıcı grubu üzerinde gerektiğinde kırıcı takılarak kullanılmak üzere hidrolik kırıcı tesisatı olacaktır.
  • Kazıcı kontrol kolları joystick tip olacaktır.
  • Kepçe tırnakları değiştirilebilir tip olacaktır
 10. OPERATÖR KABİNİ:
  • Operatör kabini ses, ısı ve toza karşı iyi yalıtılmış olacaktır.
  • Kabinde klima olacaktır
  • Kabin içerisinde ısıtma ve havalandırma sistemi olacaktır.
  • Kabindeki gösterge ve kumanda birimleri, operatörün rahatça kullanabileceği ve izleyebileceği şekilde yerleştirilmiş ve gece çalışmaları için aydınlatılmış olacaktır.
  • Operatör koltuğu döner tip ve ayarlanabilir olacaktır.
  • Direksiyon ayarlı tip olacaktır.
  • Ön ve arka camda silecek ve su püskürtme sistemi olacaktır.
 11. ŞASE & DIŞ AKSAM
  • Şase çelikten yapılmış ve gerekli yerleri takviye edilmiş olacaktır.
  • Motor ve hidrolik pompalar titreşimden etkilenmeyecek şekilde şaseye tespit edilmiş olacaktır.
  • Makinenin toplam çalışma ağırlığı, klima, kırıcı tesisatı ve teleskobik kol ile birlikte en az 9000 kg. olacaktır.
 12. SERVİS TAKIMLARI
  • Takım kutusu içinde gerekli standart takım ve avadanlıklar makine ile birlikte verilecektir.
 13. TESLİM VE MUAYENESİ
  • Makinenin tüm benzer parça ve ekipmanları birbirinin aynı olup, ağır hizmet tipinde yapılmış tüm parçaları yeni olacak, kırık, çatlak, eğik, bükük, pas, boyanmış kısımlarda kabarma, çatlama vb. kusurlar bulunmayacaktır.
  • Dış etkenlere karşı korunması gereken kısımları en az bir kat astar boya üzerine poliüretan son kat boya ile boyanacaktır.
  • Makinenin teslimi sırasında koruyucu bakımları ve tüm ikmalleri yapılmış olacaktır.
  • Teslim süresi: Siparişin verilmesini müteakip 30 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
 14. GARANTİ
  • Makinenin garanti süresi en az iki (2) yıl veya 2000 saattir, bu iki koşuldan biri tamamlandığında garanti süresi sona ermiş olacaktır. Garanti her türlü imalat, montaj ve işçilik hatalarını kapsayacaktır.

 

 

 1. KATALOGLAR
  • Makinenin teslimi sırasında makine ile birlikte bir takım olmak üzere aşağıdaki kataloglar verilecektir.
  • Bir adet Türkçe kullanım ve bakım kataloğu
  • Bir adet orijinal yedek parça kataloğu
 2. SERVİS VE YEDEK PARÇA İMKÂNLARI
  • Satıcı veya üretici firmanın kendine ait tam teşekküllü ve tam yetkili servis istasyonları ve gezici servis imkânları ile hizmet verebilecek kapasitede olacaktır. Firma bunu belgelendirecektir.
  • Satıcı veya üretici firma en az üç büyük şehirde kendine ait tam teşekküllü ve geniş bir yedek parça ağına sahip olduğunu belgeleyecek, bu imkânları en az 10 yıl süresince koruyabileceğini taahhüt edecektir.

UYGULAMA SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, bir taraftan S.S. Yalıhüyük ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan …………………………………. (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında  2022 yılının …….. ayının …….. gününde imzalanmıştır.

 1. Yapılacak iş, yapılacağı adres ve tamamlanma tarihi aşağıda yazılıdır;
  • Yatırımın yeri : Yalıhüyük Aşağı Mahallesi 200 ada 70 parsel (mahalle/ada/parsel)
  • Yapılacak iş : Kazıcı- Yükleyici Makine alımı
  • Tamamlanma tarihi : … / … / 2022
 2. Yüklenici ekli Teknik Şartnamede teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan işi (mal, makine ve ekipmanı) işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste yatırımcıya eksiksiz olarak yapmayı taahhüt eder.
 3. Satın alınacak mal ve hizmetler, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve en az Teknik Şartname’ de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.

Sözleşmeye konusunun (satın alınacak mal/yaptırılacak işin) tanımı: Kazıcı- Yükleyici Makine alımı

 1. Yüklenici bu Sözleşme ile satın alınacak mal ve hizmetlerin Teknik Şartname’de istenen koşullarda, belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde yatırımcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim/kurulum/ekim/dikim…..işlemlerini yapacaktır.
 2. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında yapılacak işin toplam satın alma bedeli KDV ve varsa ÖTV hariç ………………………………….. (yazı ve rakam ile), TL’dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır
 3. Aşağıda belirtilen yatırımcıya ve yükleniciye ait adresler yasal ikametgâh olarak belirtilmiş olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır.
  • Yatırımcı:S. Yalıhüyük ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (yatırımcı adı/ unvanı ve adresi)
  • Yüklenici: …………………………………………(yüklenici adı/ unvanı ve adresi)
 4. Yüklenici, sözleşmede belirtilen süreler içinde malların tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise, yatırımcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Bedelinin yüzde bir (% 1)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir.
 5. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak mal ve hizmetlerin tamamının teslim edilmesini müteakiben, yatırımcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşılamadığı tespit edilirse her türlü eksiklikler Yüklenici tarafından giderilecektir.
 6. Hibe sözleşmesinde belirtilen Proje bitim tarihinden önce yüklenicinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanacak olan hak kayıpları yüklenici tarafından telafi edilecektir.
 7. KDV ve varsa ÖTV’nin tamamı yatırımcı tarafından ödenecektir.
 8. Satın alınacak mal ve hizmetlere ait teknik belgeler uygulama sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir.
 9. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.
 10. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Konya Mahkemeleri yetkilidir.
 11. Eki: 1-Teknik Şartname

İşbu Sözleşme tarafların rızası ile … / … / 2022 tarihinde müştereken imzalanmıştır.

 

YÜKLENİCİ YATIRIMCI

S.S. Yalıhüyük ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

 

 

 

 


Konum bilgisi eklenmemiş.

Giriş Yap

Yalıhüyük.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!