Tüfekçi torba yasayı anlattı

featured

 

Konya milletvekili ve TBMM başkanlık divanı üyesi Harun Tüfekci “torba yasa” ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Tüfekçi yaptığı basın açıklamasında;
‘’Cumhurbaşkanlığının onayına sunulan ve kamuoyunda “Torba Yasa” olarak tanımlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”; Milletvekillerinin yaklaşık 2,5 aylık mesainin ardından TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.
Kabul edilen kanun 9 bölüm ve 234 maddeden oluşmakta ve toplumun hemen hemen her kesimini ilgilendiren önemli hükümler içermektedir. Genel olarak maddeler halinde torba yasanın getirdikleri aşağıda belirtilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunar, bu kanun çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.’’dedi.

TORBA YASANIN GETİRDİKLERİ
    Toplam 234 maddelik torba yasa devlete vergi, prim ve ceza borcu olanları sevindirdi.
    Düzenleme ile 31 Aralık 2010 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tüm kamu alacaklarının gecikme cezaları silinecek. Anapara, yıllık TEFE ve ÜFE’ye göre yeniden değerlendirilecek.
    Devlete borcu olan 18 taksitte ödeyebilecek.
    31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler, SSK-Bağ-Kur prim borçlan, idari para cezalan, elektrik ve su borçlan ile trafik cezalan yeniden yapılandırma kapsamında olacak.
    Harç kredisi borcu olan üniversite mezunları da düzenlemeye dahil edildi. Kamu alacakları, gecikme faizi verine TEFE/ÜFE (enflasyon) aylık değişim oranlan esas alınacak yeniden hesaplanacak. Borçlular, bunu ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeyebilecek.
    Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Borçluların, yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvurması gerekiyor.
    Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.

    KDV mükellefleri, 2006 için yüzde 3. 2007 için yüzde 2,5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1,5 oranına göre belirlenecek KDV’yi, vergi artırımı olarak beyan etmeleri halinde bu alanda vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.
    Daha önce bildirimde bulundukları halde, yurtdışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye’ye getirmeyenler, sürenin bitiminden bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ülkeye getirmeleri veya açılacak bir hesaba transfer etmeleri halinde, 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatına tabi tutulmayacak.
    Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL’nin altında kalan idari para cezalanılın tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezalan bu hükmün dışında tutulacak. Tutan 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek. TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde sendikaların tepkisini çeken ‘denkleştirme’, ‘evden ve uzaktan çalışma’ ile ‘deneme süresinin uzatılması’ gibi maddeler tasandan çıkarıldı.
    Sözleşmeli memurlar, ayda 113 TL aile yardımı alacak. Temmuz’da bu rakam 117 liraya çıkacak.
    Sözleşmelilere de sendika yolu açılırken, üç ayda bir 45 liralık toplu görüşme primi ödenecek. Ayrıca 400 bin sözleşmeli kamu çalışanından her yıl alınan 150 liralık Damga Vergisi kaldırıldı. Daha önce izin ve rapor durumunda döner sermaye kesiliyordu. Böylece yaklaşık 250 bin sağlık çalışanı yıllık 420 TL daha fazla ek ödeme imkânına kavuştu. Sözleşmeli Kamu çalışanlarına da sendikalara üye olma hakkı tanınırken, 1,1 milyon sendikalı memura da üç ayda bir 45 liralık toplu görüşme primi ödenecek.
    2011 Ocak ayında 1500 TL ve altında olan aylıkların 60 TL seyyanen, 1500 TL’nin üzerinde olanların ise %4 oranında artırılması; Temmuz döneminde de TÜFE oranına bakılmaksızın bütün aylıkların % 4 oranında artırılması öngörülmektedir.
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, 1.450 kadro ihdası yapıldı. Bakanlık bu kadroyu, yurtdışı işçi hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılıkları ile iş müfettişi ve yardımcılığı kadroları için kullanacak.
    BDDK ve SPK’nın Merkezi İstanbul olacak.
    Hükümet konaklarının yapımını programlama, satın alma işlemlerini yürütme ve bunların onarımlarını yapma yetkisi Maliye Bakanlığının görevleri arasından çıkarılarak İçişleri Bakanlığına devredildi.
    Vergi borcu nedeniyle hakkında haciz kararı bulunanlar yurtdışına çıkabilecek.
    İl özel idareleri ile belediyelerin ihtiyaç fazlası isçileri başka kurumlara atanabilecek.
    Haberleşme şirketleri üzerinden hizmet veren haberleşme şirketleri (sanal operatörler) aylık satışının yüzde 15’ini Hazine payı olarak ödeyecek.
    Sendikaların yetki tespitinde 30 Haziran’dan sonra yayımlanacak istatistikler dikkate alınacak.
    İstanbul Boğazı’na Garipçe Poyrazköy arasında inşa edilecek 1 köprü için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli uygulanacak.
    Trafik kazasında faturayı SGK ödeyecek. Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarından hizmet alanların tedavi faturaları, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacak.
    Sıfır araç alanların trafik tescil belgeleri (ruhsat) de, ikinci el araçlarda olduğu gibi Emniyet tarafından posta ile gönderilecek. Tescil belgesinin bir ay içinde teslim edilememesi halinde, araç sahibine sorumluluk yüklenemeyecek. Bu işlemler sırasında, usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 10 bin TL ceza verilecek. Yabancı plakalı araçların Türkiye’de geçerli sigortaları yoksa zorunlu mali sorumluluk sigortasını ülkeye girerken yaptıracak.
    Silikozis hastalarına maaş bağlanacak. “Torba yasa” ile, kot taşlama atölyelerinde çalışırken ciğerleri tahrip eden silikozis hastalığına yakalanan işçilere malulen emekli olma hakkı tanındı. Buna göre, sigortalı olmayan ve silikozis hastalığı sebebiyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK tarafından aylık bağlanacak. Bu kişilerin 3 ay içinde başvurmaları gerekiyor. Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının eşine ve çocuklarına da aylık bağlanabilecek. Öte yandan yeşil kart sahibinin, sigortalı olarak işe başlaması halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kartları askıya alınacak. Ancak işten ayrılması halinde yeşil kartlar tekrar aktif hale getirilecek.
    Üniversiteden atılanlara dönüş imkânı açıldı. Yükseköğretim kurumlarında intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden ilişiği kesilenler, 5 ay içinde başvurmaları halinde gelecek yıl öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra, yatay geçişleri iptal edilenler de kapsam içinde olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet’e bağlı eğitim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilenler ise YÖK’ün uygun gördüğü yerlere intibak ettirilecek. Terör suçlarından hüküm””giyenler düzenleme kapsamı dışında olacak. Üniversiteye dönüşte süre sınırı olmayacak. Öngörülen sürede bitirememe nedeniyle üniversiteden atılma da kaldırıldı.
    Öngörülen sürede bitiremeyen üniversiteden atılmayacak.
    Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında ‘staj’ yapmakta olan öğrencilerden sadece ‘zorunlu’ staja tabi olan öğrenciler sigortalı sayılmakta (dolayısıyla iş kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı korunmakta) iken, bu maddeyle yapılan düzenleme ile ‘zorunluluk olmaksızın’ okulları veya üniversitelerince ‘staj’ gördürülen tüm öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı ve genel sağlık sigortalılığı kapsamına alınması sağlanmaktadır.
    Sigortalılar için alınacak primin alt sınırı olarak sigortalının yaşına bakılmaksızın 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret esas alınarak prim alınmakta iken, yapılmakta olan düzenleme ile; 16 yaşından küçük sigortalılar için 16 yaşından küçükler için belirlenen asgari ücret; 16 yaşından büyük sigortalılar için ise 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret; üzerinden prim alınması öngörülmektedir. Böylelikle işverenlerin sigortalılarına ödedikleri ücret tutarı üzerinden prim ödemeleri imkânı tam olarak sağlanmış olacaktır.
    Kapatılan siyasi partilerin, kapatma kararından önceki bir döneme ilişkin sorumluları hakkında açılan ye kesin hükme bağlanmamış davalardan kaynaklanan kamu alacaklarını da yeniden yapılandırma kapsamına alan bir geçici madde yasaya eklendi. Torba yasa ile artık siyasi partiler, amaçlarına ulaşmak için, siyasi faaliyetler kapsamında her türlü harcamayı yapabilecek.
    Daha önceki uygulamada, görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara takdirname verilebilirken, yeni düzenleme ile üstün başarısı tespit edilen personele Başarı Belgesi, üç defa başarı belgesi alanlara Üstün Başarı Belgesi verilmesi öngörülmekte, üstün başarı belgesi verilen personele 1.177 TL’ye kadar ödül verilmesi sağlanmaktadır. Böylece, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yaparak kamusal fayda ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayanılarak katkı sağladığı tespit edilen memurlara başarı belgesi ve ödül verilmesi sağlanmıştır.
    Fazla isçiler, diğer kurumlara gidecek: İl özel idarelerindeki ihtiyaç fazlası işçiler Karayolları taşra teşkilatında, belediyelerin ihtiyaç fazlası işçiler ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet’in taşra teşkilatındaki sürekli işçi ile sürekli işçi norm kadro dâhilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanacak.
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların, geçmişe yürürlü olarak, bu şekildeki çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini kendilerinin veya hak sahiplerinin borçlanabilmesi imkanı getirilmekte ve ayrıca borçlanılacak bu sürelerin, hizmet akdi ile çalışılmış gibi değerlendirilmesi öngörülmektedir.
    Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan dolayı gözaltına alınan veya tutuklanan kişilerden kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlarına karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen sürelerini borçlanma imkanı getirilmiştir. Bu kişilerden bu durumlarından dolayı dava açarak tazminat alanlar borçlarını tebliğ tarihinden itibaren kendileri veya hak sahiplerince; tazminat almamış olanların borçları ise Hazine tarafından ödenecektir. Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık bağlanmış olanlar bu haktan yararlanamayacaklardır.

    Sağlık Bakanlığı’nda döner sermaye gelirlerinden, sözleşmeli personel ile açıktan vekil olarak atananlar da yararlanabilecek.
    Sendika üyelerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel, sendikaya üye olabilecek. Ancak grev yapamayacaklar. Sendikaların yetki tespitinde, 30 Haziran 2011’den sonra yayımlanacak istatistikler dikkate alınacak.
    Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak. Memura, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilecek.
    Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren, istekleri halinde, 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.
    Doğum yapan Anne doğum sonrası bir yıl gece nöbeti tutmayacak. Kadın memurlara, hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek.
    Çocuk yardımında iki olan çocuk sayısı sınırı kaldırıldı. 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kaldırılan fakat Bütçe Kanunları yıllık olarak uygulandığından sadece bu seneye mahsus olmak üzere çocuk sayısı sınırı kaldırılmış olan, Kanun’da bu konuya ilişkin de hüküm konulmak suretiyle memurlara tüm çocukları için çocuk yardımı verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, çocuk yardımındaki sayı sınırının kaldırılması konusu Kamu görevlileri sendikaları ile Kamu İşveren Kurulu temsilcileri arasında yapılan toplu görüşmeler neticesinde varılan mutabakat metninde yer alan hususlardan da bir tanesi olup, böylece kamu görevlilerinin temsilcisi olan sendikalarımızın da talepleri karşılanmıştır.
    Daha önceki uygulamada erkek memura eşinin doğum yapması sebebiyle verilen üç günlük mazeret izni “babalık izni” adı altında yeniden düzenlenerek on güne çıkarılmıştır. Doğum yapan kadın memurlara doğum sonrası bir yıl süreyle verilen aylıksız izin süresi 24 aya çıkarılmıştır. Daha önceki uygulamada yer almayıp Taslak ile getirilen diğer bir yenilik de çocuğu dünyaya gelen erkek memura da doğum sonrası 24 aya kadar aylıksız izin verilmesine ilişkin düzenlemedir.
    Daha önceki Kanun’da ücretli refakat izni uygulaması yer almazken, Kanun ile Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek yakınlarının ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa yakalanmış olması hallerinde 3 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi sağlanmaktadır. Bu düzenleme de toplu görüşmelerde üzerinde anlaşmaya varılan bir konudur.
    Evlilik veya ölüm hallerinde memura verilen 5 günlük izin, memurun eşinin de birinci derece akrabalarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmekte ve 7 güne çıkarılmıştır. Bu düzenleme de toplu görüşmelerde üzerinde anlaşmaya varılan bir konudur.

    Daha önceki uygulamada yer almayıp Kanun ile öngörülen diğer bir iyileştirme de doğum esnasında veya doğumdan sonra annenin ölümü halinde çocuğun bakımı ile ilgilenmesi amacıyla memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesidir.
    Kanun ile getirilen diğer bir yenilik, emekli olan memurlara ödenmekte olan 500 TL tutarındaki maktu harcırah ödemesinin %50 oranında artırılarak 750 TL’ye yükseltilmektedir. Bu husus da toplu görüşmelerde üzerinde anlaşmaya varılan bir konudur.
    Daha önceki uygulamada, 1. dereceli görevlere atanmada gerekli hizmet süresi hesabında serbest çalışılan sürenin azami 6 yılı dikkate alınmaktadır. Kanun ile, Başbakanlık ile Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Kurum Başkanı gibi görevlere atanacakların serbest çalıştıkları süre ile özel sektörde geçen hizmetlerinin tamamının atama için gerekli süreden sayılması öngörülmektedir. Söz konusu düzenleme ile, kamuya özel sektörde yetişmiş yöneticilerin geçişine imkan sağlanmakta ve özel sektörde kazanılan deneyimlerin kamuya aktarılması amaçlanmaktadır.
    S Kanun eski haliyle, uyarma ve kınama karşı cezalarına itiraz bir üst disiplin amirine, üst disiplin amiri yoksa disiplin kurullarına yapılmakta idi. Kanun ile; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı itirazların sadece disiplin kurullarına yapılması öngörülmektedir. Memurların üyesi olduğu sendika temsilcilerinin de disiplin kurullarına üye olduğu göz önüne alındığında; getirilen düzenleme ile uyarma ve kınama cezalarına itiraz müessesesinin daha etkin hale getirildiğini söyleyebiliriz. Bu düzenleme de toplu görüşmelerde üzerinde anlaşmaya varılan bir konudur.
    Anayasada disiplin kararlarının yargı denetimi dışında bırakılamayacağına ilişkin düzenlemeye paralel olarak Devlet Memurları Kanununda da uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolunu açan düzenlemeye yer verilmiştir.
    İhtiyaç duyulması halinde memurların diğer kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gerekli kıldığı hallerde iki yıla kadar geçici süreli olarak görevlendirilmesine ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Daha önceki halinde yer almasına rağmen bir memurun başka kurumda geçici görevlendirilmesi Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının izni ve Resmi Gazetede yayınlanma gibi uygulanması mümkün olmayacak şekilde düzenlenmiş olması sebebiyle uygulama imkanı çok sınırlı olan geçici görevlendirme müessesine işlerlik kazandırılmaktadır.
    Yıllardır süren uygulamalar, Devlet memurları için gizli sicil raporu doldurulması suretiyle başarı ve başarısızlığın tespitinin mümkün olamadığını göstermiştir. Ayrıca, bu uygulamaların son yıllarda aleniyet kazanması sebebiyle de çoğu kez çalışanlar ile idareciler karşı karşıya gelmekte, bu alandaki idari yargı davalarında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Sicil sistemi zaman içerisinde Daha önceki haliyle işlevini yitirmiştir. Daha önceki sicil sistemi kaldırılmaktadır. Kurumlar gerekli görürlerse yürüttükleri hizmette personelin verim ve başarısını ölçmeye yarayan düzenlemeler yapabilecektir.

    Sendika üyesi olan memurlara toplu sözleşme primi ödemesi getirilmektedir. Bu şekilde, sendika üyesi memurlara yıllık 180 TL toplu sözleşme primi ödenecektir.
    Sözleşmeli personelin de memurlarla aynı şart ve miktarlarda aile yardımı ödemesinden yararlanması sağlanmaktadır. Düzenleme ile eşi sözleşmeli personele, eşinin çalışmaması halinde 112 TL, 0-6 yaş arasındaki çocuğu için 30 TL, 6 yaşından büyük çocuğu için ise 15 TL ödeme yapılacaktır.
    KİT’lerde 1 sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan personele en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde yüzüne kadar ödenmekte olan ek tazminatın üst sınırı yüzde iki yüze çıkarılmıştır. Düzenleme ile, KİT’lerde yönetici kadrolarda görev yapan ve 657 sayılı Kanuna tabi olan personele verilecek ek tazminatın üst sınırı 588 TL den 1178 TL ye yükseltilmekte, halihazırda emrinde çalışan sözleşmeli personelden daha düşük maaş alan yönetici kadrolarda görev yapan personelin maaşları yükseltilerek ücret hiyerarşisi sağlanmaktadır.
    Sözleşmeli personelin sözleşme tutarlarından damga vergisi kesilmesi uygulamasına son verilmektedir.
    Özürlülerin memurluğa alımında merkezi sınav uygulaması hayata geçirilmekte, ayrıca kura sonucuna dayalı olarak da atama yapılabilmesinin önü açılmaktadır. Böylece özürlü açığı bulunan fakat sınav yapma külfetine katlanmak istemeyen kurumlardaki özürlü kontenjanlarının doldurularak daha çok sayıda engelli vatandaşın kamu hizmetlerine alınması hedeflenmektedir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
emoji-5
Emoji
Tüfekçi torba yasayı anlattı

Bültenimize abone olun, yeni haberleri bildirelim.

Yalıhüyük hakkındaki yeni haberlerden haberdar olmak için ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlatın.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Yalıhüyük.com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!